Επισκευές

Η ΒΙΨΑΜ™ διαθέτει αυτόνομο επισκευαστικό τμήμα, που αναλαμβάνει οποιαδήποτε επιδιόρθωση είναι δυνατόν να γίνει σε έναν εναλλάκτη θερμότητας-ψυγείο, χωρίς αυτό να χάσει τις μηχανικές και λειτουργικές του ιδιότητες.

Οι επισκευές αφορούν τόσο σε ψυγεία αλουμινίου όσο και σε ψυγεία χαλκού-ορειχάλκου. Οι συνηθέστερες εργασίες αφορούν καθαρισμούς των σωληνώσεων από ακαθαρσίες-άλατα του ψυκτικού υγρού και συγκολλήσεις οπών-διαρροών που προέρχονται από λειτουργική καταπόνηση ή σύγκρουση.